Приобщаващо образование

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

Карта за оценка на образователните потребности

Образци на документи

Национална мобилна група за психологическа подкрепа

Лицензирани доставчици на социални услуги

 Междуинституционален план

 

Изготвяне на годишен доклад-анализ за провеждане на политиката по приобщаващото образование.
линкове:

https://goo.gl/forms/Uu1bFov7aPfbVPmH3 - училища
https://goo.gl/forms/jxE65fIDsNS6C8Ud2 - ЦПЛР
https://goo.gl/forms/VC59cr40TKKF8Xil2 - детски градини
https://goo.gl/forms/cPTUVWUbxNTMaj863 - ЦСОП

 

20.06.2018 г.

регистрирани прояви на агресия, насилие и тормоз за учебната 2017/2018 г.

12.06.2018 г.

информация за изготвяне на Годишния доклад по проблемите свързани с употребата на наркотици в Република България за 2018г.

01.06.2018 г.

Във връзка с писмо на Министерството на образованието и науката с вх.№0200-520/28.05.2018 г. и организацията на национална среща, посветена на взаимодействието между МОН и МТСП/АСП при подкрепата на децата и учениците със специални образователни потребности и осигуряването на т. нар. интегрирани услуги

 

https://goo.gl/forms/LtHnccs6bTiOs3kC3 - училища

 

https://goo.gl/forms/L0bBPdUDwJxxM7KH3 - детски градини

 

https://goo.gl/forms/dilA5ga2E0G27Hr73 - ЦПЛР

 

15.05.2018 г.

Информация занимания по интереси в област Варна през лятна ваканция - 2018г.

03.05.2018 г.

Служебна бележка за насочване

Заявление до РЦПППО - Варна за насочване на ученик със СОП в училища по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО след завършен седми клас с удостоверение за завършен клас

19.04.2018 г.

Процедура по отлагане от задължително обучение в първи клас

12.04.2018 г.

 Подготовка за насочване и продължаване на обучението на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и ученици настанени в приемни семейства, домове за деца лишени от родителски грижи и центрове за настаняване от семеен тип

 27.02.2018 г.

 образователна интеграция и международна закрила

12.02.2018 г.

ЛИНК ЗА РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА АГРЕСИЯ, НАСИЛИЕ И ТОРМАЗ В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

06.02.2018 г.

по одитен доклад на Сметната плата за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици (2015-2020г.),

по Плана за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, за периода - юли 2015г. – декември 2017г.,

24.07.2017 г.

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заложените мерки по т.4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в поверената Ви институция, е необходимо да публикувате на сайта си следната информация:

1. За детски градини и училища:

  • Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.
  • Информация за същността на всеки вид социална услуга - да е предоставена по достъпен начин така, че да бъде максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователната институция.
  • Добри практики за работа с деца и техните семейства - за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата.

2. За училищата:

  • Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации.

Приложения:

1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги;

2. Информация за същността на всеки вид социална услуга;

3. Практически насоки за действия при инцидент;

4. Добри практики за работа с деца и техните семейства - за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата 

19.07.2017 г.  

провеждане на политиката за приобщаващо образование - анкета за училища

провеждане на политиката за приобщаващо образование- анкета за детски градини

22.06.2017 г. 

Справка за агресия

16.06.2017 г.

Справка за обща и допълнителна подкрепа

04.04.2017 г.

Писмо №910645-63/03.04.2017 г. на началника на РУО - Варна относно осигуряване на специалисти в детските градини и училищата за ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности

14.11.2016 г.

Национална изложба на творчеството на ученици със специалн образователни потребности на тема "Заедно"

21.10.2016  г.

Провеждане на информационна кампания по Проект "Подкрепа на ромските ученици за успешно завършване на средно образование"/BU 222/

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова