"ТВОЯТ ЧАС"

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - ФАЗА 1" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г.

 

Вход към електронна платформа

 

18.07.2017 г.

В изпълнение на чл. 11, ал. 2 от Инструкцията за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1“, на 17.07.2017г. в гр. Варна се проведе регионална кръгла маса с участието на директори на училища, ръководители на групи, членове на съвети за обществен мониторинг и експерти от РУО.

Участниците в кръглата маса споделиха впечатленията си от изпълнението на дейностите по проекта през учебната 2016/2017 година - постигнат напредък на учениците в групи за преодоляване на обучителни затруднения; работа и изяви на групите за занимания по интереси; удовлетвореност на ученици, родители и ръководители на групи; промяна в образователната среда и взаимодействията в нея; възникнали проблеми при организиране, провеждане и отчитане на дейностите; предложения за следващия период на проекта и др.

20170717-round-table1 20170717-round-table2

20170717-round-table3 20170717-round-table4

20170717-round-table5 20170717-round-table6

 20170717-round-table7 20170717-round-table8

20170717-round-table9 20170717-round-table10

20170717-round-table11 20170717-round-table12

 

 1. Презентация на РУО - Варна;
 2. Доклад на НУ "В. Левски" - Варна;
 3. Презентация на ОУ "Хр. Ботев" - Чернево;
 4. Презентация на ОУ "Цар Симеон I" - Варна;
 5. Презентация на СУ "Д. Дебелянов" - Варна;
 6. Доклад на СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов" - Варна;
 7. Презентация на ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна;
 8. Доклад на III ОУ "А. Кънчев" - Варна;
 9. Доклад на ОУ "Капитан Петко войвода" - Варна;
 10. Доклад от ПГГСД "Н. Хайтов" - Варна

 

 

Физическите и юридическите лица, предлагащи извънкласни дейности и обучителни електронни продукти за учебната 2017/2018 година може да се регистрират в електронната платформа на проекта на адрес http://tvoiatchas.mon.bg в периода 19 юни - 15 септември 2017г.

Указателно писмо от МОН за учебната 2017/2018 година

 

Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г. за определяне на училищата, които да участват по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)

Списък училища

Представяне на проекта

Стартиране на проекта - указания и анкетна карта (писмо с изх. N 9105-265/31.08.2016 г. на Диян Стаматов - Заместник-министър на образованиeто и науката)

Анкетна карта

Индивидуална образователна карта

Изисквания към вида на извънкласните дейности, включени в училищната програма "Твоят час" и финансирането им

Ръководство за работа с електронна платформа по програма "Твоят час"

Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - ФАЗА 1"

Заявления с декларация за информирано съгласие - писмо на МОН  9105-323/14.10.2016 г.

Заявление и декларация за информирано съгласие - бланка

Оформление на документооборота по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)

Образец допълнително споразумение - счетоводител

Образец допълнително споразумение - ръководител на група

Примерна номенклатура за закупуване на материали по проекта

Образец на договор - физическо лице

Образец на договор - юридическо лице

 

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова