"ТВОЯТ ЧАС"

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - ФАЗА 1" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г.

 

Вход към електронна платформа

 

Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г. за определяне на училищата, които да участват по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)

Списък училища

Представяне на проекта

Стартиране на проекта - указания и анкетна карта (писмо с изх. N 9105-265/31.08.2016 г. на Диян Стаматов - Заместник-министър на образованиeто и науката)

Анкетна карта

Индивидуална образователна карта

Изисквания към вида на извънкласните дейности, включени в училищната програма "Твоят час" и финансирането им

Ръководство за работа с електронна платформа по програма "Твоят час"

Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - ФАЗА 1"

Заявления с декларация за информирано съгласие - писмо на МОН  9105-323/14.10.2016 г.

Заявление и декларация за информирано съгласие - бланка

Оформление на документооборота по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)

Образец допълнително споразумение - счетоводител

Образец допълнително споразумение - ръководител на група

Примерна номенклатура за закупуване на материали по проекта

Образец на договор - физическо лице

Образец на договор - юридическо лице

 

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова