Прием след VIII клас

Прием за учебната 2017/2018 г.

 

24.04.2017 г.

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ

Заявление за подаване на документи за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и от ДОВДЛРГ

21.04.2017 г.

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните професии и специалнисти за прием на ученици след завършен VII и VIII клас за учебната 2017/2018 година

10.04.2017 г.

Информация относно полагане на приемен изпит за проверка на способностите в друга област

03.04.2017 г.

Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца. лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства

 

 

Архив - прием за учебната 2016/2017 г.

Свободни места за ученици след трети етап на класиране след завършено основно образование в професионални гимназии и СОУ и в паралелки с придобиване на професионална квалификация след завършен VI и VII клас.

 Съобщение за учениците, насочени от Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства

Списък на учениците след завършено основно образование, насочени от Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните професии и специалности за прием на ученици след завършен 7 клас и основно образование за учебната 2016/2017 година в област Варна

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ;

Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки, непрофилирани паралелки и паралелки за придобиване на професионално образование на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и ученици настанени в приемни семейства.

Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитанир на деца, лишени от родителска грижа, и ученици настанени в приемни семейства

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 година в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища, утвърден със Заповед № РД 09-353/25.03.2016 г. на министъра на образованието и науката и съгласуван на основание чл. 25, ал. 5 от Закона за професионалното образование и обучение и чл. 49, ал. 3, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета

Заповед № РД06-285/08.03.2016 г. на началника на РИО - Варна относно държавен план-прием за учебната 2016/2017 година на общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища. за непрофилираните паралелки в гимназии и средни общообразователни училища в област Варна.  

Заповед № РД09-1222/28.08.2015 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2015/2016 година

Заповед № РД09-1223/28.08.2015 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2015/2016 година

 Архив "Прием за учебната 2015/2016 г."

Заповед № РД 06-968/11.09.2015 г. - утвърден държавен план-прием след завършен VI, VII и VIII клас

  • Свободни места за ученици след трети етап на класиране след завършено основно образование в професионални гимназии и СОУ и в паралелки с придобиване на професионална квалификация след завършен VI и VII клас.
  • Информация за приема на деца с двама починали родители
  • Информация за приемане на чужденци
  • Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства
  • Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните професии и специалности за прием на ученици след завършен 7 клас и основно образование за учебната 2014/2015 година в област Варна
  • Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ;
  • Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки, непрофилирани паралелки и паралелки за придобиване на професионално образование.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 година в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища, утвърден със Заповед № РД 09-388/30.03.2015 г. на министъра на образованието и науката и съгласуван на основание чл. 25, ал. 5 от Закона за професионалното образование и обучение и чл. 49, ал. 3, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета

Заповед № РД06-355/31.03.2015 г. относно държавен план-прием за учебната 2015/2016 година на общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища. за непрофилираните паралелки в гимназии и средни общообразователни училища в област Варна.

Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства 

Заповед № РД09-1361/29.08.2014 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2014/2015 година

Заповед № РД09-1363/29.08.2014 г.за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016 година

 

Архив "Прием за учебната 2014/2015 г."

 

Прием за учебната 2013/2014

27.07.2013 г.Свободни места за ученици след трети етап на класиране след завършено основно образование в професионални гимназии и СОУ и в паралелки с придобиване на професионална квалификация след завършен VI и VII клас.

28.06.2013 г.Информация за прием след VIII клас

Прием в профилирани гимназии и СОУ след завършено основно образование през учебната 2013/2014 година

Прием в професионалните гимназии на територията на област Варна след завършен 7 и 8 клас за учебната 2013/2014 година

Заповед № РД09-272/08.03.2013 г. относно организацията на дейностите по приемане на ученици за учебната 2013/2014 г. и утвърдените образци на документи

Заповед РД 06-191/08.03.2013 г. относно държавен план-прием за учебната 2013-2014 година на общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища, за непрофилираните паралелки в гимназии и средни общообразователни училища в област Варна.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова