Прием след VII клас

 

Прием за учебната 2017/2018 г.

 

Списък

на училищата, в които ще се приемат документи на ученици завършили VІІ клас през учебната 2016/2017 г. и училища по общини, учениците от които ще подават документи за класиране за учебната 2017/2018 година .

       № по ред

Училище, в което ще се приемат документи на ученици завършили VІІ клас през учебната 2016/2017 г.

Училища по общини, учениците от които ще подават документи за класиране за учебната 2017/2018 година в определените училища

1

СУ "Св.Климент Охридски", гр. Аксаково, община Аксаково

Община Аксаково

2

ОУ "Цар Симеон І", гр. Варна, община Варна

община Варна

3

ОУ "Добри Чинтулов", гр. Варна, община Варна

община Варна

4

VІІІ СУЕО "Ал. С. Пушкин", гр. Варна, община Варна

община Варна

5

СУ "Св. Климент Охридски", гр. Варна, община Варна

община Варна

6

СУ "Димчо Дебелянов", гр. Варна, община Варна

община Варна

7

СУ "Васил Левски", гр. Вълчи дол, община Вълчи дол

община Вълчи дол и община Суворово

8

СУ "Васил Левски", гр. Девня, община Девня

община Девня и община Белослав

9

СУ "Васил Левски", гр. Долни чифлик, община Долни чифлик

община Долни чифлик, община Бяла и община Аврен

10

ІІ ОУ "Иван Вазов", гр. Провадия, община Продавия

община Провадия, община Ветрино и община Дългопол

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПИТИТЕ ЗА НВО VІІ КЛАС И ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ

 

НВО VІІ клас

Национално външно оценяване І модул - продължителност

Допълнителен ІІ модул - продължителност

Специални образователни потребности

Български език и литература

60 мин. 

/не включва времето за съобщ. на изпитния вариант/

90 мин.

/не вкл. времето за технич. подготовка за започване на ІІ модул/

Удължаване с по 40 мин.за всеки от модулите

Математика

60 мин.          

/не включва времето за съобщ. на изпитния вариант/

90 мин.

/не вкл. времето за технич. подготовка за започване на ІІ модул/

Удължаване с по 40 мин.за всеки от модулите

 

Изпит по учебен предмет, за кандидатстване след завършен VII клас

вид на изпита

Продължителност

Изобразително изкуство

практически изпит

5 астрономически часа

Музика

устен и практически

не по-малко от десет минути за всеки кандидат

Физическо възпитание и спорт

Модул I

Модул II

за модул I - до 2 астрономически часа

за модул II - до 1 астрономически час

 

28.04.2017 г.

Заповед № РД06-452/28.04.2017 г. на началника на РУО - Варна за допълване на държавния план прием в VIII клас в общинските профилирани гимназии, професионални гимназии и средни училища

26.04.2017 г.

Информация за учениците, явяващи се на изпит за проверка на способностите за учебната 2017/2018 година в VII клас

24.04.2017 г.

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ

Заявление за подаване на документи за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и от ДОВДЛРГ

21.04.2017 г.

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните професии и специалнисти за прием на ученици след завършен VII и VIII клас за учебната 2017/2018 година

10.04.2017 г.

Информация относно полагане на приемен изпит за проверка на способностите в друга област

03.04.2017 г.

Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца. лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства

 

Архив - прием за учебната 2016/2017 г.

 22.07.2016 г.

Освободени места в профилирани и професионални паралелки, за ученици завършили VII клас и издържали успешно български език и литература и математика:

 

Училище Профил/Специалност Интензивно изучаван чужд език Брой освободени места: Свободни места от: График
VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" Чуждоезиков италиански език 1 22.07.2016 г. График
СОУ "Гео Милев" Чуждоезиков английски език 2 21.07.2016 г. График
ПГИ "Д-р Иван Богоров" Бизнес администрация - 1 25.07.2016 г. График
ПГИ "Д-р Иван Богоров" Застрахователно и осигурително дело - 1 25.07.2016 г. График
VIII СОУПЧЕ "Ал.С.Пушкин" Чуждоезиков руски език 1 26.07.2016 г. График
ВТГ "Г.С.Раковски" Митническа и данъчна администрация немски език 1 27.07.2016 г. График
СОУ "Гео Милев" Чуждоезиков руски език 1 27.07.2016 г. График

 

21.07.2016 г.

Свободни места в профилирани и професионални паралелки, за ученици завършили VII клас и издържали успешно български език и литература и математика:

1. III ПМГ "Акад. Методий Попов" - гр. Варна - профил "Хуманитарен" с профилиращ предмет география и интензивно изучаван чужд език - английски език - 1 място;
2. IV ЕГ "Фр. Жолио-Кюри" - гр. Варна - профил "Чуждоезиков" с интензивно изучаван чужд език - френски език и втори чужд език английски език - 1 място;
3. VII СОУ "Найден Геров" - гр. Варна - профил "Природоматематически" с профилиращ предмет информатика и интензивно изучаван чужд език - английски език - 7 места;
4. НГХНИ "Константин Преславски" - гр. Варна - профил "Хуманитарен" с профилиращ предмет история и интензивно изучаван чужд език - английски език - 1 място;
5. ПГЕ - гр. Варна - специалност Електрически инсталации с интензивно изучаван чужд език - немски език - 8 места;
6. ПГИ "Д-р Иван Богоров" - гр. Варна - специалност Бизнес-администрация с интензивно изучаван чужд език - английски език - 1 място;
7. ПГИ "Д-р Иван Богоров" - гр. Варна - специалност Електронна търговия с интензивно изучаван чужд език - английски език - 3 места;
8. ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Варна - специалност Кетъринг с интензивно изучаван чужд език - испански език - 1 място;
9. ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Варна - специалност Организация на хотелиерството с интензивно изучаван чужд език - френски език - 2 места;
10. ПТГ - гр. Варна - специалност Автомобилна мехатроника с интензивно изучаван чужд език -  английски език - 1 място;
11. ПТГ - гр. Варна - специалност Микропроцесорна техника с интензивно изучаван чужд език -  английски език - 2 места;
12. СОУ "Димчо Дебелянов" - гр. Варна - профил "Технологичен - предприемачество и бизнес" с интензивно изучаван чужд език - английски език - 2 места;
13. СОУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Варна - профил "Природоматематически" с профилиращ предмет информатика и интензивно изучаван чужд език - английски език - 1 място;
14. СОУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Варна - профил "Природоматематически" с профилиращ предмет информационни технологиии интензивно изучаван чужд език - английски език - 1 място;
15. ПГИ "Д-р Иван Богоров" - гр. Варна - специалност Застрахователно и осигурително дело с интензивно изучаван чужд език - английски език - 1 място;

Във връзка с чл. 3, ал. 3 от Наредба № 11/28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища утвърждавам със заповед №РД06-755/20.06.2016 г. броя на местата за приемане в паралелките, в които са записани ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родитеска грижа и ученици, настанени в приемни семейства, както следва: заповед №РД06-755/20.06.2016 г.

Указание за приемане на ученици след завършен VII клас

Съобщение за учениците, насочени от Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства

 Списък на учениците след завършен VII клас, насочени от Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства

Заявления за класиране на първи етап (от 16.06.2016 г. до 21.06.2016 г.) ще се подават в следните училища:

 • ОУ "Добри Чинтулов" - гр. Варна - ученици с входящи номера от 0300001 до 0300628;
 • ОУ "Цар Симеон I" - гр. Варна - ученици с входящи номера от 0300630 до 0301209, както и ученици от други региони;
 • СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Варна - ученици с входящи номера от 0301210 до 0301811;
 • VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" - гр. Варна - ученици с входящи номера от 0301812 до 0302724;
 • СОУ "Димчо Дебелянов" - гр. Варна - ученици с входящи номера от 0302728 до 0303629.
 • Заявление за първи (трети) етап на класиране

 

Полагане на изпити за проверка на способностите по музика и изобразително изкуство

Правила за запознаване на учениците с проверените изпитни работи по БЕЛ и математика от положените приемни изпити за учебната 2016/2017 г.

Информация за учениците, които ще се явяват на национално външно оценяване VII клас учебната 2016/2017 г.

Информация за учениците, които ще се явяват на приемен изпит по изобразително изкуство и музика, след завършен VII клас- през учебната 2016/2017 г.

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните професии и специалности за прием на ученици след завършен 7 клас и основно образование за учебната 2016/2017 година в област Варна

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ;

Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки, непрофилирани паралелки и паралелки за придобиване на професионално образование на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и ученици настанени в приемни семейства.

Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитанир на деца, лишени от родителска грижа, и ученици настанени в приемни семейства

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 година в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища, утвърден със Заповед № РД 09-353/25.03.2016 г. на министъра на образованието и науката и съгласуван на основание чл. 25, ал. 5 от Закона за професионалното образование и обучение и чл. 49, ал. 3, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета

Информация относно полагането на изпит за проверка на способностите в друга област

Заповед № РД 09-357 от 25.03.2016 г.  на министъра на образованието и науката, с която са определени организацията на дейностите по  приемане на ученици за учебната 2016/2017  година (Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 4 и Приложение № 5) и  образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици за учебната 2016/2017 година (Приложение № 3).

Заповед № РД06-285/08.03.2016 г. на началника на РИО - Варна, относно държавен план-прием за учебната 2016/2017 година на общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища. за непрофилираните паралелки в гимназии и средни общообразователни училища в област Варна.

Примерен тест за национално външнооценяване по български език и литература - VII клас, 2015/2016 учебна година. Отговори на примерен тест - български език и литература.

Примерен тест за национално външно оценяване по химия и опазване на околната среда - VII клас , 2015/2016 учебна година. Отговори на примерен тест - химия и опазване на околната среда - VII клас .

Примерен тест за национално външнооценяване по немски език - VII клас, 2015/2016 учебна година. Отговори на примерен тест - немски език - VII клас.

Примерен тест за национално външнооценяване по математика - VII клас, 2015/2016 учебна година. Отговори на примерен тест - математика - VII клас.

Примерен тест за национално външнооценяване по български език и литература - VII клас, 2015/2016 учебна година. - Отговори на примерен тест български език и литература - VII клас.

Примерен тест за национално външнооценяване по Човекът и природата - VII клас, 2015/2016 учебна година. - Отговори на примерен тест - Човекът и природата - VII клас.

Примерен тест за национално външнооценяване по География и икономика - VII клас, 2015/2016 учебна година. - Отговори на примерен тест - География и икономика - VII клас .

Примерен тест за национално външнооценяване по История и цивилизация- VII клас, 2015/2016 учебна година. - Отговори на примерен тест - История и цивилизация - VII клас .

Заповед № РД09-91/29.01.2016 г. на МОН за утвърждаване на:

 

Заповед № РД09-1222/28.08.2015 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2015/2016 година

Заповед № РД09-1223/28.08.2015 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2015/2016 година

Наредба № 11 ОТ 28 МАРТ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА 

Архив "Прием за учебната 2015/2016 г."

 17.07.2015 г.

Бал на класираните на трети етап на приема след завършен VII клас.

16.07.2015 г.

Резултатите от трето класиране на кандидатстващите след 7 клас можете да проверите на http://7klas.mon.bg, както и в следните училища: МГ "Д-р П. Берон" - Варна, ОУ "Добри Чинтулов" - Варна, ОУ "Цар Симеон I" - Варна, Професионална техническа гимназия - Варна, III ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна, VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин"

02.07.2015 г.

Резултатите от второ класиране на кандидатстващите след 7. клас можете да проверите на http://7klas.mon.bg, както и в следните училища: МГ "Д-р П. Берон" - Варна, ОУ "Добри Чинтулов" - Варна, ОУ "Цар Симеон I" - Варна, Професионална техническа гимназия - Варна, III ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна, VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин";

25.06.2015 г.

Статистика за минимален и максимален бал след първо класиране.

  Резултатите от първо класиране на кандидатстващите след 7. клас можете да проверите на http://7klas.mon.bg, както и в следните училища: МГ "Д-р П. Берон" - Варна, ОУ "Добри Чинтулов" - Варна, ОУ "Цар Симеон I" - Варна, Професионална техническа гимназия - Варна, III ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна, VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин"

 Съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредба 11 за приемане на ученици в държавни и общински училища, държавен прием няма да се извършва за следните специалности, поради недостатъчен брой класирани:

 • ПТГ - Лазерна и оптична техника;
 • ПТГ - Експлоатация на автомобилния транспорт;
 • ПГХиХВТ "Д.И.Менделеев" - Технология на хомеопатичните и фитопродукти;
 • ПГХиХВТ "Д.И.Менделеев" - Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки;
 • ПГСАГ "В. Левски" - Недвижими имоти;
 • ПГСАГ "В. Левски" - Геодезия;
 • ПГТМД - Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил;
 • ПГТМД - Организация и технология на козметичните услуги;
 • ПГТМД - Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност;
 • ПГГСД "Н. Хайтов" - Горско стопанство;
 • ПГГСД "Н. Хайтов" - Реставрация на стилни мебели и дограма;
 • ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - Електрообзавеждане на кораби;
 • ПГЕ - Оптически комуникационни системи.

08.06.2015 г.

 Резултати от изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство в 7 клас

 04.06.2015 г.

 Днес 04.06.2015 г. на изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство в 7 клас от 86 заявили ученици се явиха 67.

 03.06.2015 г.

Резултатите от НВО по БЕЛ и по математика ще бъдат обявени на хартиен носител и разлепени в сградите на следните училища: МГ "Д-р П. Берон" - Варна, ОУ "Добри Чинтулов" - Варна, ОУ "Цар Симеон I" - Варна, Професионална техническа гимназия - Варна, III ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна, VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин"

По ЕГН и входящ номер резултатите могат да бъдат проверени на http://7klas.mon.bg/ 

29.05.2015 г.

Изпитът по проверка на способностите по изобразително изкуство в 7 клас ще се проведе на 04.06.2015 г. от 10.00 часа в НГХНИ "К. Преславски" - Варна.

 

Свободни места за ученици в профилирани и професионални паралелки след завършен VII клас и успешно положени изпити по български език и литература и математика: 

1. Профил "Природоматематически" - с профилиращ предмет биология и здравно образование и интензивно изучаване на немски език в III ПМГ "Акад. М. Попов" - гр. Варна - 1 място. Нова заповед - промяна

2. Профил "Чуждоезиков" - с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език френски език в ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - гр. Варна - 1 място. 

3. Профил "Чуждоезиков" - с интензивно изучаване на италиански език в VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" - гр. Варна - 1 място. 

4. Специалност "Компютърна техника и технологии" - с интензивно изучаване на английски език в ПТГ - гр. Варна - 1 място. 

5. Специалност "Микропроцесорна техника" - с интензивно изучаване на английски език в ПТГ - гр. Варна - 2 места. 

6. Специалност "Автомобилна мехатроника" - с интензивно изучаване на английски език в ПТГ - гр. Варна - 4 места. 

7. Специалност "Медицинска техника" - с интензивно изучаване на английски език в ПТГ - гр. Варна - 11 места. 

8. Специалност "Организация на обслужването в хотелиерството" - с интензивно изучаване на немски език в ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Варна - 1 място. 

9. Специалност "Електронна търговия" - с интензивно изучаване на английски език в СОУ "Христо Ботев" - с. Ветрино - 2 места. 

10. Специалност "Агроекология" - с интензивно изучаване на английски език в СОУ "Христо Ботев" - с. Ветрино - 4 места. 

11. Профил "Природоматематически" с профилиращ предмет информационни технологии с интензивно изучаване на английски език в VII СОУ "Найден Геров" - гр. Варна - 3 места. 

12. Профил "Технологичен - предприемачество и бизнес" - с интензивно изучаване на английски език в VII СОУ "Найден Геров" - гр. Варна - 12 места.

13. Профил "Изкуства - изобразително изкуство" - с интензивно изучаване на английски език в НГХНИ "К. Преславски" - гр. Варна - 5 места.

14. Специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" - с интензивно изучаване на английски език в ПГТМД - гр. Варна - 12 места.

15. Специалност "Корабоводене" - с интензивно изучаване на английски език във ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - гр. Варна - 15 места.

16. Профил "Технологичен - предприемачество и бизнес" - с интензивно изучаване на английски език в СОУ "Димитър Благоев" - гр.Провадия - 8 места. 

17. Профил "Природоматематически"- информационни технологии с интензивно изучаване на английски език в СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Варна - 4 места

18. Специалност "Бизнес-администрация" - с интензивно изучаване на английски език в ПГИ "Д-р Иван Богоров" - гр. Варна - 1 място

19. Профил "Чуждоезиков" - с интензивно изучаване на френски език в ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - гр. Варна - 1 място

20. Профил "Чуждоезиков" - с интензивно изучаване на френски език с втори чужд език английски език в IV ЕГ "Фр. Ж. Кюри" - гр. Варна - 1 място 

21. Профил "Чуждоезиков" - с интензивно изучаване на немски език VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" - гр. Варна - 1 място

22. Профил "Природоматематически" - биология с интензивно изучаване на френски език в III ПМГ "Акад. М. Попов" - гр. Варна - 1 място

23. Профил "Чуждоезиков" - с интензивно изучаване на италиански език VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" - гр. Варна - 1 място

24. Профил "Чуждоезиков" - с интензивно изучаване на руски език в VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" - гр. Варна - 1 място

25. Специалност "Банково дело" - с интензивно изучаване на английски език в ПГИ "Д-р Иван Богоров" - гр. Варна - 1 място

 • Заявления за класиране на първи етап ще се подават в следните училища:Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране - прием след 7 клас
  • ОУ "Добри Чинтулов" - гр. Варна, ученици с входящи номера от 030001 до 0300657;
  • III ПМГ "Акад. М. Попов" - гр. Варна, ученици с входящи номера от 0300659 до 0301274;
  • Професионална техническа гимназия - гр. Варна, ученици с входящи номера от 0301275 до 0301941;
  • VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" - гр. Варна, ученици с входящи номера от 0301942 до 0302887;
  • ОУ "Цар Симеон I" - гр. Варна, ученици с входящи номера от 0302888 до 0303806, както и ученици от други региони.
 • Правила за запознаване на учениците с проверените изпитни работи по БЕЛ и математика от положените приемни изпити за учебната 2015/2016 г.
 • Информация за учениците, които ще кандидатстват през учебната 2015/2016 година в държавните и общински училища след завършен VII клас
 • Информация за приема на близнаци
 • Информация за приема на деца с двама починали родители
 • Информация за приемане на чужденци
 • Информация за учениците, които ще се явяват на приемен изпит по изобразително изкуство, след завършен VII клас.
 • Информация за учениците, които ще се явяват на Национално външно оценяване VII клас.
 • Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства
 • Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните професии и специалности за прием на ученици след завършен 7 клас и основно образование за учебната 2014/2015 година в област Варна
 • Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ;
 • Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки, непрофилирани паралелки и паралелки за придобиване на професионално образование.
 • Информация за учениците, кандидатстващи след VII клас за специалностите "Корабоводене-морско" и "Електрообзавеждане на кораба" във ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - гр. Варна

 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 година в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища, утвърден със Заповед № РД 09-388/30.03.2015 г. на министъра на образованието и науката и съгласуван на основание чл. 25, ал. 5 от Закона за професионалното образование и обучение и чл. 49, ал. 3, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета

Заповед № РД-09-144/27.03.2015 г. за утвърждаване на Държавния план - прием за държавните и общинските спортни училища за учебната 2015 - 2016 г. и приложения

Заповед № РД 09-387 от 30.03.2014 г. на министъра на образованието и науката, с която са определени организацията на дейностите по  приемане на ученици за учебната 2015/2016  година (Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 4 и Приложение № 5) и  образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици за учебната 2015/2016 година (Приложение № 3).

Информация относно полагане на приемен изпит на територията на друга област.

Заповед № РД06-355/31.03.2015 г. относно държавен план-прием за учебната 2015/2016 година на общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища. за непрофилираните паралелки в гимназии и средни общообразователни училища в област Варна.

Заповед № РД09-1361/29.08.2014 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2014/2015 година

Заповед № РД09-1363/29.08.2014 г.за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016 година

 

Архив "Прием за учебната 2014/2015 г."

Заповед № РД06-297/05.03.2014 г. относно държавен план-прием за учебната 2014-2015 година на общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища, за непрофилираните паралелки в гимназии и средни общообразователни училища в област Варна.

Заповед №РД09-475/28.03.2014 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаването на държавния план-прием за държавните и общинските професионални гимназии, професионалните училища и паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища през учебната 2014/2015 година.

Таблица с държавния план-прием за държавните и общинските професионални гимназии, професионалните училища и паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища през учебната 2014/2015 година.

Заповед № РД09-1132/04.09.2013 г.за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2014/2015 година

 Заповед №РД06-824/20.06.2014 г. за утвърждаване на броя на записаните ученици с хронични заболявания по професии, профили, училища и класове.

 

 

Архив за учебната 2013/2014 г.

04.07.2013 г.Минимален и максимален бал по паралелки – второ класиране.

27.06.2013 г. Минимален и максимален бал по паралелки – първо класиране

07.06.2013 г. Статистика на успеваемостта по БЕЛ- съкратена и БЕЛ – подробна

07.06.2013 г. Статистика на успеваемостта по математика- съкратена и математика – подробна

07.06.2013 г. Статистика на успеваемостта по БЕЛ и математика – общо – съкратена и БЕЛ и математика – общо – подробна

Заповед № РД09-272/08.03.2013 г. относно организацията на дейностите по приемане на ученици за учебната 2013/2014 г. и утвърдените образци на документи

Заповед РД 06-191/08.03.2013 г. относно държавен план-прием за учебната 2013-2014 година на общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища, за непрофилираните паралелки в гимназии и средни общообразователни училища в област Варна.

Заповед РД 09-1350/31.08.2012 г. относно провеждане на национално външно оценяване

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова